Nyheter Idag klandras av Pressens Opinionsnämnd för påstådd jobbvägran av kvinna med slöja

Foto: Facebook/Flickr
  • Onsdag 3 apr 2019 2019-04-03
E-post 121

Pressens Opinionsnämnd har beslutat att klandra Nyheter Idag för en publicering daterad måndagen den 10 maj 2018 med rubriken ”Jobbvägrande slöjkvinnans näthat: ”Här har vi ännu en rutten blatte”.  Nämnden finner att rubriken gav en överdriven och missvisande bild av saken. Detta bedömer man har tillfogat anmälaren en oförsvarlig publicitetsskada och tidningen bör därför klandras. Nedan publiceras beslutet från PON i dess helhet.

Genom beslut den 17 oktober 2018 hänsköt Allmänhetens Pressombudsman (PO) ett ärende avseende en anmälan mot Nyheter Idag till Pressens Opinionsnämnd.

PO:s beslut hade följande lydelse:

Vad tidningen publicerade

Den 10 maj 2018 publicerade nättidningen Nyheter Idag, nyheteridag.se, artikeln ”Jobbvägrande slöjkvinnans näthat: ”Här har vi ännu en rutten blatte”.”

I ingressen stod att X [namn angivet] hade blivit omskriven sedan hon vägrat att följa Securitas nya neutralitetspolicy som innebar att anställda inte fick bära slöja. Nyheter Idag kunde avslöja att hon gått till attack på sociala medier mot en polis med invandrarbakgrund. ”Här har vi ännu en rutten blatte ´wannabe swedi´ som försöker konstatera hans makt för att han har en bricka”, hade hon
skrivit. Sajten Nyheter 24 hade varit först med att berätta om den [ålder angiven] kvinnan som inte fick jobba kvar på säkerhetsföretaget på grund av sitt val att bära slöja. Strax därefter hade även Aftonbladet publicerat en text på samma tema.

Den nya policyn på Securitas innebar att personer kunde bli nekade jobb om de bar religiösa symboler. Företagets HR-avdelning hade meddelat att X inte fick jobba vidare om hon inte tog av sig slöjan.

” – Det tänker jag absolut inte göra. Hade Securitas värnat om mina kunskaper och goda arbete hade de kämpat för att behålla min kompetens. I stället så anses min slöja vara ett hinder, när jag själv inte tycker det”, hade hon sagt till Aftonbladet.

Nyheter Idag publicerade hela det Facebook-inlägg som tidningen uppmärksammat i rubriken och ingressen, tillsammans med en film på den incident som fått kvinnan att reagera. Därefter stod också att hon nyligen gjort en uppdatering på Facebook efter intern kritik i Securitas app Workplace. Där hade hon kallat sina tidigare kollegor för ”smygrassar”. Hela inlägget återgavs.

X fanns även med på bild.

Anmälan

Publiceringen anmäldes till Allmänhetens Pressombudsman (PO) av X.

Nyheter Idag hade förvrängt andra tidningars rapportering om henne.

(Aftonbladet, Nyheter 24 samt Östgöta Correspondenten). I rubriken stod att hon vägrade att jobba. Det korrekta förhållandet var att hon inte fick jobba för att hon hade slöja. Att utmåla henne som ”jobbvägrande”, när saken egentligen var den att hon ville arbeta men inte fick, gjorde rapporteringen helt förvrängd. Publiceringen hade lett till negativa reaktioner från omgivningen, eftersom man fick intrycket att hon var ”jobbvägrande” överlag och levde på bidrag och skattepengar. Hon uppfattade beskrivningen ”slöjkvinna” som rasistisk och kränkande. Rubriken förmedlade också det missvisande intrycket att hon var hatisk. Påståendet stödde sig bara på ett enda Facebook-inlägg – som hon gjort för ett halvår sedan och som dessutom var taget ur sin kontext. Inlägget hade heller inte något att göra med debatten kring att bära slöja eller inte.

Anmälaren hade fått ta emot hatmeddelanden och blivit trakasserad efter artikeln. Presentationen kunde också få negativa konsekvenser för henne i arbetslivet. Publiceringen hade skett trots att hon inte ville kommentera i tidningen. Man hade använt bilden på henne utan tillstånd och källangivelse. Nyheter Idag hade också angett hennes efternamn, vilket ingen annan tidning gjort.

Tidningens yttrande

Nyheter Idag svarade, genom sin redaktionschef Pelle Zackrisson, att anmälaren själv sökt sig till den offentliga debatten. Arbetsgivare hade i enlighet med domar från EU-domstolen rätt att kräva att en anställd inte bar kläder som gav uttryck för exempelvis religiös eller politisk uppfattning. Saken var av stort allmänintresse.

Tidningen hade skrivit ”jobbvägrande”, eftersom arbetsgivaren hade rätt att ställa krav på klädkod. Om den anställde (oavsett skäl) vägrade att uppfylla ”arbetsgivarens arbetsbeskrivning” blev det i sak en jobbvägran.

Diskussionen kring att bära slöja eller inte var en fråga om vilken plats som religion skulle få ta i det offentliga rummet och en fråga om värderingar. Anmälaren hade själv sökt sig till den debatten och det var även av intresse vilka värderingar anmälaren själv gav uttryck för. Tidningen hade bara återgett inlägg som hon själv gjort offentliga.

Att tidningen skrivit ”näthat” grundade sig inte minst på formuleringen ”här har vi ännu en rutten blatte”, samt att anmälaren använt uttrycket ”wannabe swedi”.

Det var relevant att anmälaren arbetade på Securitas. Företaget jobbade med ordnings- och säkerhetsfrågor samt hade kontakter med polisen, samtidigt som anmälaren uttryckte sig nedsättande om en polis.
Nyheter Idag hade flera gånger sökt anmälaren för en kommentar, men hon hade valt att inte svara.

Anmälarens kommentar

Anmälaren anförde att hon inte var en offentlig person, hon var en ung tjej som en gång hade vänt sig till medierna. Inte minst beskrivningen av henne som en ”jobbvägrande slöjkvinna” var en generalisering som inte var acceptabel. Hade det utvecklats att det främst var inom kontexten att hon inte ville ta av sig slöjan för att jobba, hade det varit mer logiskt. Bakgrund i andra tidningars rapportering Både tidningen och anmälaren har hänvisat till rapportering som har skett i andra tidningar, till exempel Aftonbladet. På aftonbladet.se var rubriken den 9 maj X, [ålder angiven], får inte jobba – på grund av sin slöja.

Av den publiceringen framgick att anmälaren arbetat extra som väktare hos Securitas i X antal år. Hon studerade även på [läroanstalt angiven]. Securitas hade infört sin nya neutralitetspolicy i slutet av 2017, men anmälaren hade inte informerats om detta. Hon hade arbetat under julen 2017. Anmälaren hade kontaktats av några andra personer som inte fått jobb på företaget eftersom de bar slöja. Inför sommaren 2018 hade hon därför själv sökt information från företagets HR-avdelning i frågan. Hennes plan hade varit att jobba extra under ferien.

Då fick hon veta att slöja inte längre var tillåtet. En representant för Securitas uttalade sig om att det skett en miss i kommunikationen mellan företaget och kvinnan.

PO:s bedömning

PO har till uppgift att pröva klagomål från enskilda, som själva utpekats med kränkande eller på annat sätt skadande uppgifter om dem och deras personliga angelägenheter. PO bedömer om det uppkommit en oförsvarlig publicitetsskada. Det har ett allmänintresse att berätta om att Securitas ändrat sin policy så att det inte längre är tillåtet att bära slöja på arbetet. Anmälaren hade redan framträtt i media och berättat om situationen. Det kan inte anses ha tillfogat henne någon oförsvarlig publicitetsskada att hennes namn återgavs och att hennes bild visades. Den pressetiskt relevanta frågan blir om tidningen hade grund för rubriken och om denna hade stöd i artikeln.

Den naturliga betydelsen av jobbvägran i detta fall är att anmälaren inte skulle ha utfört arbetsuppgifter som hon var ålagd. Inget tyder dock på att kvinnan faktiskt vägrat att genomföra något arbete som hon hade skyldighet till.

Anmälaren kontaktade på eget initiativ HR-avdelningen eftersom hon tänkte feriejobba under sommaren, och fick då information om företagets ändrade policy. Kärnan i detta är att hon inte fick jobba kvar eftersom hon bar slöja. I artikeltexten stod också att anmälaren inte fick jobba vidare. Sammanfattningsvis är uttrycket jobbvägrande generaliserande och negativt, och gav intrycket av att kvinnan undandrog sig skyldigheter, något som det inte fanns stöd för.

Grunden för uppgiften om näthat var ett enstaka inlägg på Facebook, även om kvinnan i det uttryckt sig kritiskt och nedsättande om en polis med invandrarbakgrund. Att i sammanhanget också beskriva anmälaren som en slöjkvinna kan uppfattas som förminskande, eftersom det gör henne mer opersonlig och till ett med sin slöja.

Slutsats: Problemet uppstår när tidningen tillsammans återger dessa negativa, generaliserande eller förminskande beskrivningar som avsåg anmälaren. Rubriken gav en överdriven och missvisande bild av saken. Detta har tillfogat anmälaren en oförsvarlig publicitetsskada och tidningen bör därför klandras.

Ärendet överlämnas till Pressens Opinionsnämnd, PON.

Ärendet hos Pressens Opinionsnämnd

Tidningen har yttrat sig i nämnden.

Pressens Opinionsnämnds bedömning

Pressens Opinionsnämnd instämmer i PO:s bedömning att tidningen ska klandras för att ha brutit mot god publicistisk sed.

En expeditionsavgift på 16 250 kronor, inklusive moms tas ut av klandrad tidning.

Innehållet som publiceras på Nyheter Idag omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Nyheter Idag