Mats Bergh: Aron Flam och yttrandefriheten vann mot staten

Foto: Frankie Fouganthin CC BY SA 2.0
  • Fredag 9 okt 2020 2020-10-09
E-post 1931

Patent- och marknadsdomstolens dom där Aron Flam frias för upphovsrättsbrott med hänvisning till det så kallade parodiundantaget är välskriven. Brottmålet har varit helt unikt ur många aspekter, med bland annat beslagtagna böcker – ett beslag som senare hävdes av högre instans. Domen är ett rejält nederlag för staten och Stiftelsen Beredskapsmuséet, skriver Nyheter Idags rättslige expert, advokat Mats Bergh.

Patent- och marknadsdomstolen meddelade idag klockan 11.00 sin dom i det uppmärksammade brottmålet mellan Staten och Stiftelsen Beredskapsmuseet mot satirikern och författaren Aron Flam. Brottmålet har varit helt unikt ur många aspekter.

Aron Flams bok ”Det här är en svensk tiger” är en omfattande historisk genomgång av Sveriges agerande under tiden före, under och efter andra världskriget. Det är ingen smickrande bild som framgår av vårt land. Förutom det som får anses allmänt känt i form av svenska censurlagar från 1933 att inte kritisera Nazityskland och allmänt samarbete med nazityskland under Adolf Hitler såsom permittenttrafik, vapen- och kullagerleveranser, avslöjas nya uppgifter som inte har varit allmänt kända.

I boken beskrivs hur Sverige hjälpte Nazityskland med penningtvätt och rapportering om judiska personer. Sverige mottog ”judeguld” utan några samvetskval och vägrade efter krigsslutet att återlämna detta. På grund av detta trilskande tvingade till slut segrarmakterna Sverige att återlämna guldet men ännu har enbart delar infriats. Sverige ansågs av segrarmakterna ha samarbetat med Nazityskland och på så sätt förlängt kriget.

Huvudansvariga för nazisamarbetet var Socialdemokraterna under Per-Albin Hansson. Även de kontakter som togs med antisemitiska organisationer och ledare under Olof Palmes statsministertid framstår i nytt ljus. Det är ingen tvekan om att det Aron Flam avslöjat ger en ny dimension till Socialdemokraternas förflutna men också en bakgrund till och inblick i svensk försvars- och utrikespolitik fram till idag.

Efter det att Stiftelsen Beredskapsmuseet åberopat intrång i bland annat den ekonomiska rättigheten till den ursprungliga bilden om ”En svensk tiger” polisanmäldes Aron Flam. Åklagaren David Ludvigsson fattade det unika beslutet att beslagta de böcker som gick att uppbringa. Ett beslag av en tryckt skrift på detta sätt har inte skett sedan Hitlers ”Mein Kampf” beslagtogs 1994, ett beslut som upphävdes av Högsta domstolen 1998. Att beslaget av Aron Flams bok hos allmänheten gav upphov till spekulationer mot bakgrund av bokens innehåll är fullt förståeligt. Det är ingen liten sak att beslagta en bok i en demokrati eftersom detta i grund och botten handlar om yttrandefrihetens gränser.

Patent- och marknadsöverdomstolen upphävde den 13 augusti 2020 beslaget av böckerna med en närmast unik motivering, att åklagaren inte presenterat tillräckligt underlag som visar att böckerna skäligen kan antas förverkade på grund av påstått upphovsrättsintrång. En bevisnivå som om den tydliggjorts även i brottmålets domskäl sannolikt skulle ha inneburit att en förundersökning inletts mot åklagaren angående obefogat åtal eller tjänstefel.

Patent- och marknadsdomstolen kommer i sin välmotiverade dom fram till att den bild som Aron Flam framställt inte har sådan tillräcklig särskiljning att den utgör ett självständigt verk vid en jämförelse med den upphovsrättsskyddade bilden (vilken åklagaren och Stiftelsen Beredskapsmuseet i och för sig är oense om hur den ser ut).

Därefter prövas om undantaget för parodier och travestier (NJA 2005 s. 905 m.fl.) är tillämpligt. Begreppet parodi ska fastställas i överensstämmelse med dess normala betydelse i vanligt språkbruk, med beaktande av det sammanhang i vilket begreppet används och de mål som eftersträvas med de föreskrifter där begreppet parodi ingår. Här kommer domstolen fram till att ”Tigern har satts i en ny kontext som märkbart skiljer den från originalverket och den bär på ett tydligt och förlöjligande budskap.” Ett solklart undantag för att uttrycka det på enklare svenska.

Därmed fastställs att parodiundantaget är tillämpligt och att Aron Flams förfoganden med tigern inte tar sikte på att kränka Bertil Almqvists konstnärliga anseende eller egenart. Avslutningsvis innehåller domen bland annat kritik mot Stiftelsen Beredskapsmuseets processföring, vilken anses varit kostnadsdrivande.

Domen och domskälen är ett rejält nederlag för staten och Stiftelsen Beredskapsmuseet, särskilt i ljuset av att Patent- och marknadsöverdomstolen i beslagsdelen redan tidigare sågat bevisningen, se ovan.

Den fråga som kvarstår är om företrädaren för Stiftelsen Beredskapsmuseet respektive åklagaren verkligen läst boken innan polisanmälan ingavs respektive åtal väcktes. För den som läst boken får det anses uppenbart att bilden är en parodi i rent saklig mening. Omslaget är oundgängligen förknippat med bokens innehåll och går inte att separera. Om boken inte studerats har ett bristfälligt underlag legat till grund för åtal. Om Aron Flam framöver, genom egen polisanmälan eller egen process vill få den saken prövad återstår att se.

Mot bakgrund av hur de rättsliga instanserna bedömt åtalet respektive beslagsfrågan och då åtalet från början får anses vila på tämligen skakig grund är det inte sannolikt att åklagaren överklagar den friande domen. Om Stiftelsen Beredskapmuset väjer att själv driva saken vidare återstår att se. Om så sker aktualiseras andra regler om rättegångskostnader för förlorande part. Fortsättning följer.

Innehållet som publiceras på Nyheter Idag omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Nyheter Idag