DEBATT: Moderaterna vilseledde väljarna och svek sina vallöften

Ulf Kristersson (M), Fredrik Wilkens, Mikael Flink (MED) Foto: Nyheter Idag/Privat
  • Söndag 28 mar 2021 2021-03-28
E-post 1241

Inte bara svek Moderaterna sina löften till väljarna när de bidrog till att EUs återhämtningspaket antogs av riksdagen, utan dessutom motiverade Moderaterna sitt ställningstagande med falska argument. Moderaterna vilseledde därför väljarna, skriver Mikael Flink och Fredrik Wilkens från Medborgerlig Samlings Stockholmsdistrikt.

I veckan har riksdagen röstat om EUs långtidsbudget och ett skuldpaket, det senare även kallat återhämtningspaket eller coronastödspaket. Tack vare att Moderaterna valde att inte rösta nej biföll riksdagen regeringens förslag.

Omröstningen var ur ett finansiellt perspektiv den kanske enskilt viktigaste omröstningen i riksdagen i år. Beslutet handlade om bifall till tiotusentals miljarder kronor i offentliga utgifter. Svindlande summor. Paketet innehöll även en åtgärd som varit föremål för omfattande kritik; att tvinga svenska skattebetalare att skuldsätta sig för att skänka dessa pengar till andra EU-länder.

Moderaterna vilseledde väljarna
Moderaternas stöd av regeringens förslag har motiverats med att ett veto skulle riskera störta Europa in i “en djup ekonomisk kris med oöverskådliga konsekvenser”. Det må ha varit bilden förra våren, när pandemin svepte in över Europa och börsen störtdök. Men läget idag är radikalt annorlunda. Idag vaccinerar vi mot corona, börserna går mot all time high, lånemarknaderna är öppna och eurozonens inköpschefsindex, en så kallad ledande indikator för ekonomisk tillväxt, är på dess högsta nivå sedan finanskrisen 2009.

Sveriges välståndsutveckling är beroende av att våra politiker förmår anpassa sig och politiken efter omvärldsutvecklingen. Idag upplever inte EU-länder några större problem att låna pengar efter eget behov. Vi står inte inför någon omedelbar ekonomisk kollaps i de europeiska ekonomierna. Tvärtom är tillväxtutsikterna positiva. Moderaterna vilseledde sina väljare när de påstod att EUs ekonomier skulle stå inför omedelbar kollaps om inte skuldpaketet släpptes fram. Det är helt enkelt inte sant.

Moderaterna har föga förvånande inte förmått presentera några vederhäftiga ekonomiska expertbedömningar att luta sitt påstående mot. Märkligt nog är det ingen som bett till exempel Konjunkturinstitutet att räkna på vilka effekter skuldpaketet kan förväntas få på europeisk och svensk tillväxt. Istället hänvisas i svepande formuleringar till att vi i Sverige är beroende av att våra exportbolag kan fortsätta exportera till EU.

Vad man förtiger är att Sveriges handelsbalans med EU är negativ, inte positiv. Sverige köper mer från EU-länder än vad EU-länder köper från Sverige. Det rör sig om ett handelsunderskott på i runda slängar 250 miljarder om året. EU är alltså i det avseendet mer ekonomiskt beroende av Sverige än tvärtom.

En ytterligare pikant detalj i sammanhanget är att de EU-länder som Sverige har störst export till också tillhör de länder som kommer vara nettobidragsgivare i skuldpaketet. Med andra ord kommer åtgärden sannolikt inte att i någon avgörande omfattning bidra till att bevara arbetstillfällen i Sverige.

Moderaterna svek sina vallöften

Moderaterna lovade inför EU-valet väljarna att:
• Omprioriteringar i budgeten ska genomföras, framför allt genom minskningar av bidragen mellan medlemsländer
• Nej till EU-skatter
• Sveriges avgift till EU ska inte öka, utan på sikt minska
• EU:s budget får inte växa i storlek, i förhållande till BNP

En framkomlig väg för Moderaterna att leva upp till sina vallöften hade varit att åberopa folkomröstningsinstitutet. Det var också det förslag som Medborgerlig Samling presenterade under hösten, att bordlägga frågan och låta svenska folket ta ställning till skuldpaketet och långtidsbudgeten i en folkomröstning.

Moderaterna valde istället att stå fast vid sitt stöd av regeringens linje och därmed svika sina vallöften på några av de mest centrala punkterna. Det är förståeligt att Moderaterna föredrar att ett sådant svek inte lyfts fram och kritiseras i media. Det är mot den bakgrunden man måste förstå varför Moderaterna valt att vilseleda sina väljare om en förestående djup ekonomisk kris. Fokusförflyttning är en välkänd metod för att försöka styra den offentliga debatten bort från oönskade ämnen. Det riskerar dock bli problematiskt om man avslöjas.

Omförhandla anslutningsavtalet med EU
Oavsett hur man vrider och vänder på argumenten så går det inte att komma ifrån att skuldpaketet förenklat innebär att svenska skattebetalare tvingas låna i storleksordningen 150 miljarder kronor för att skänka dessa pengar till andra EU-länder. Såsom förslaget utformats så innebär också skuldpaketet att medel transfereras från välskötta ekonomier till mindre välskötta ekonomier i syfte att skapa ett mer likartat ekonomiskt utfall.

Det gör Europa ekonomiskt fattigare, men mer jämlikt fattigare. Den typen av åtgärder förknippas normalt med den politiska vänstern. Förslag som Moderaterna och de övriga borgerliga riksdagspartierna nu valt att ställa sig bakom. Åtgärden utvecklar EU än längre bort från dess grunder som en freds- och frihandelsunion, mot en skuld- och transfereringsunion.

I Medborgerlig Samling verkar vi för mer liberalism och mindre socialism. Vi vill se ett EU som förblir ett freds- och frihandelsprojekt. De steg som nu tas anser vi inte ligger i de svenska väljarnas intresse. Vi förespråkar därför att Sverige omförhandlar anslutningsavtalet med EU i syfte att erhålla omfattande och permanenta undantag i de delar som avviker från EUs grund. Uppnår Sverige inte sådana undantag från anslutningsavtalet före 2023, ska Sverige folkomrösta om fortsatt medlemskap i unionen.

Om debattörerna

Mikael Flink
Stockhomsdistriktet
Medborgerlig Samling

Fredrik Wilkens
Stockhomsdistriktet
Medborgerlig Samling

Innehållet som publiceras på Nyheter Idag omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Nyheter Idag