Magnus Hansson: Genus för dumskallar

Foto: Privat/Pixabay
  • Tisdag 22 jan 2019 2019-01-22
E-post 1533

Upplever du att du inte riktigt förstår den nya genusvetenskapen, och inte hänger med när genus kommer upp i diskussionen? Ingen fara. Här ges en snabbkurs signerad Magnus Hansson.

Dagens Sverige domineras av kraftfulla strukturer: patriarkatet, heteronormativitet samt traditionella könsroller. Det visas till exempel på barnavårdscentralen, där det saknas bilder på lesbiska par och från kulturer där mannen traditionellt inte tar del av en graviditet.

Dessa strukturer är vad som förhindrar att Sverige uppnår den fullständiga jämställdhet som en feministisk regering kräver. Som motkraft mot dessa strukturer finns genusvetenskapen. Trots att samhället domineras av dessa strukturer, så är kunskapen om dessa i allmänhet mycket liten. Och trots att genusvetenskapen är det enda som kan motverka strukturerna, är genusmedvetandet i landet i allmänhet dåligt.

Det viktigaste för barnens utveckling är den värdegrund som formar dess uppväxt. Värdegrunden bestämmer vilka värderingar barnet kommer ha när det växer upp. Även barnets föräldrar kan ha betydelse – om de har en korrekt genusvetenskaplig utbildning och rätt värdegrund. Det är dock viktigt att barn alltid uppfostras enligt en statligt fastlagd läroplan.

Fel värdegrund eller genusvetenskapligt obildade föräldrar kan lägga en större belastning på de pedagogiska institutioner barnet passerar genom, för att korrigera en bristfällig värdegrund. Detta illustrerar hur viktigt det är att genuspedagogiken får verka över flera generationer, så att inte tidigare generationer utan genuskunskap kan blockera den för sina barn.

Alla barn som föds är naturligtvis helt jämställda, med exakt samma egenskaper. Det finns fysiska skillnader mellan barn – snopp och snippa. Men så snart ett barn är fött börjar den patriarkala maktstrukturen att forma det till det sociala kön som barnets könsorgan indikerar att det ska tillhöra. Om man låter denna struktur verka utan begränsning utvecklas ofta pojkar och flickor på olika sätt. Det kan till exempel inträffa att pojkar föredrar att leka med bilar och andra pojkar, och flickor leker med andra flickor och med dockor.

Många människor med ett lågt genusmedvetande inser inte att detta är ett problem. Här måste genusvetenskapen träda in och problematisera barnens lekmönster. Att problematisera betyder i det här fallet att man anlägger ett genusraster på en situation, och på så sätt belyser en genusproblematik som annars skulle ha förblivit osynlig. Att problematisera är det första steget till att bryta ett könsnormativt mönster. Lösningen på barnens könsnormativitet är genuspedagogik.

Ett sätt kan vara att införa ett roterande lekschema. Det fungerar så att personalen på till exempel en förskola observerar barnens val av leksaker och lekkamrater, och ingriper efter ett tidschema och avbryter leken. Barnet måste då välja en annan leksak och lekkamrat. Det är också viktigt att det inte finns flick- och pojkleksaker – detta kallas av genusvetenskapen för könskodade leksaker.

Inom genuspedagogiken ska alla leksaker vara könsneutrala. Dockor och bilar till exempel, får inte förekomma. Det ska helst inte heller vara möjligt för barn att fantisera att ett föremål är till exempel en bil eller en docka, och börja leka stereotypt. Exempel på detta är en snigel med hjul, som kan användas som en bil. Det är lämpligt att föra protokoll över barnens lekmönster, så att könsnormativiteten kan övervakas.

Ett annat sätt att skydda barnen från social könsrollspåverkan är att dölja barnets kön för alla vuxna människor. Man kan benämna alla barn ”hen” och låta de ha neutrala kläder och frisyrer. På så sätt så kommer inte vuxna att omedvetet kunna applicera en könsroll på ett barn genom kännedom om barnets kön. Barnet kommer i bästa fall växa upp helt utan en könsroll. Även här är barnets föräldrar ett problem, eftersom de oundvikligen vet barnets kön och därmed kommer att låta sina egna könsroller påverka barnet. Detta poängterar hur viktigt det är att alla människor har en korrekt genusvetenskaplig utbildning och är medvetna om hur deras eget genus oavsiktligt påverkar (och skadar) andra människor.

Det önskvärda resultatet av en fullständig genusuppfostran är naturligtvis vuxna människor helt utan begränsande könsroller. Detta kommer visa sig genom ett fullständigt jämställt samhälle, utan några observerbara skillnader i inkomst, chefsskap eller självmordsfrekvens mellan könen. Ett positivt tecken är att antalet ungdomar som söker behandling för könsdysfori (att könsidentiteten inte stämmer överens med det registrerade könet) har ökat med 800 procent på tio år!

Samtidigt visar vetenskapen att biologiska män och kvinnor väljer mer könsnormativa yrken än tidigare, trots större jämlikhet. Detta visar tydligt att genusvetenskapen aldrig får tillåtas att tappa greppet om något område. Inte ens i det någorlunda jämlika Sverige har genusvetenskapen nått ända fram, och arbetet måste således intensifieras.

Dagens vetenskap är androcentrerad, och bygger på det maskulina tankesättet att göra objektiva observationer och utifrån detta dra vetenskapliga slutsatser. Genusvetenskap har förmågan att inkludera och problematisera exempelvis kön, klass och etnicitet på ett sätt som saknas i den traditionella, maskulina vetenskapen.

Eftersom genusvetenskap är så övergripande kan den inte studeras som en enskild disciplin. Istället ska ett genusperspektiv genomsyra all vetenskap på en grundläggande nivå. Det krävs således avsättning av en viss andel av alla forskningsmedel till denna grundläggande genusforskning.

Genusvetenskap är alltså vetenskap, likaväl som kemi eller astronomi. Det finns dock ännu inget Nobelpris i genus, vilket bör problematiseras. Unikt för genusvetenskapen är att en person som är högt utbildad i genusvetenskap alltid kan avfärda en mindre utbildad som inkompetent att yttra sig. Att falsifiera genusteorin är inte möjligt, därför att falsifiering utgör en del av den androcentriska vetenskap som genusvetenskapen försöker bryta ner. Den vetenskapliga metoden är alltså själv en del av den struktur som genusvetenskapen ska krossa. Är du inte en anhängare av genusvetenskapen är du alltså en del av problemet, och kommer att bli bekämpad.

Länkar för ytterligare läsning:

https://sv.wikipedia.org/wiki/Feministisk_vetenskapsteori

https://fof.se/tidning/2010/4/vetenskapskritisk-rektor

http://genusdebatten.se/gastinlagg-jarnvagsstationen-som-patriarkatets-knutpunkt/

https://www.genus.se/nyhet/symbol-for-kraft-och-manlighet/

https://www.svd.se/vetenskap-eller-galenskap

https://tanjabergkvist.wordpress.com/2009/03/10/genusaspekter-pa-slutforvaringen-av-anvant-karnbransle/

Magnus Hansson

Magnus Hansson bor i Brunflo, Jämtland och är en extremt liberal debattör.

Innehållet som publiceras på Nyheter Idag omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Nyheter Idag