Månggifte accepterat inom svensk rättsordning

Den nya verkligheten. Montage: Nyheter Idag
  • Måndag 14 jan 2019 2019-01-14
E-post 6531

SVERIGE En dagsfärsk dom i Kammarrätten i Göteborg har aktualiserat frågan om månggifte. En kvinna sökte bidrag som ensamstående trots att hon var gift enligt folkbokföringen. Att hennes make hade ytterligare en hustru skulle visa sig sakna betydelse. Nu finns rättspraxis som säger att månggifte skall accepteras av myndigheter och domstolar.

En kvinna i Västsverige som är ensam folkbokförd med sina barn sökte bostadsbidrag som ensamstående, men då hon enligt folkbokföringsregistret var gift räknades makens inkomst med i beräkningsunderlaget vilket innebär lägre bidrag än vad som annars varit fallet. Maken är dock gift med ytterligare en kvinna och är folkbokförd på samma adress som denna.

Läs även: Nackapolygamistens döttrar omhändertogs – vittnar om misshandel och tvångsgifte

Allmänna ombudet för socialförsäkringen överklagade beslutet till Förvaltningsrätten och yrkade på att hon skulle nekas bidraget, då gifta par vanligtvis måste söka bostadsbidrag gemensamt, och att makens inkomst annars skulle ligga till grund för två skilda bostadsbidrag. Förvaltningsrätten gick på samma linje och avslog kvinnans rätt till bostadsbidrag. I domen framkommer bland annat att det faktum att kvinnan har tio barn – som fötts med jämna mellanrum under perioden 1998–2017 – med mannen, liksom det faktum att de hos Skatteverket är registrerade som gifta makar talar för att hon skall betraktas som gift:

”Äktenskapet som sådant är därmed att betrakta som erkänt av rättsordningen. Med detta följer således att alla de rättshverkningar som följer av äktenskap gäller”, skriver förvaltningsdomstolen.

Läs även: Dramatisk ökning av månggiften – Skatteverket vill ändra lagstiftningen

Ärendet drevs dock vidare till Kammarrätten av det allmänna ombudet för socialförsäkringen som nu yrkade på att kvinnan skulle få bidrag som ensamstående och anförde att ”Skatteverkets bedömning av om förutsättningar finns för att registrera ett utländskt äktenskap är av summarisk karaktär och inte avgörande för hur äktenskapet ska bedömas i andra sammanhang. I bostadsbidragshänseende bör det endast vara möjligt att vara gift eller sambo med en person.”

Kammarrätten i Göteborg gör dock samma bedömning som Förvaltningsrätten och slår fast att uppgifterna i folkbokföringsregistret skall godtas av Försäkringskassan och domstolar, såvida inte särskilda omständigheter råder, vilket inte har visats i detta fall.

Månggifte är tillåtet i Sverige i de fall då giftermålen ingåtts i ett land där detta är tillåtet, under förutsättning att de involverade vid tidpunkten inte är svenska medborgare. I en rapport från Skatteverket i januari 2018 angavs att antalet personer folkbokförda i Sverige med minst två makar uppgick till 152 stycken. Av dessa hade 38 mer än en maka folkbokförd i Sverige.

Prova PLUS för 69 kronor i månaden. Köp nu!

Innehållet som publiceras på Nyheter Idag omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Nyheter Idag