Mats Bergh: A$AP Rocky hade inte behövt bli häktad

https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/deed.en
Bilden är ett fotomontage Foto: Privat/Chad Cooper
  • Söndag 7 jul 2019 2019-07-07
E-post 401

Åklagaren var inte skyldig att begära A$AP Rocky häktad efter bråket i Stockholm. Att en artist på turné kommer att avvika är inte samma sak som att det svenska rättssystemet inte kommer att kunna nå artisten för att kalla till eventuell rättegång. Häktning ska endast ske om det är en proportionerlig åtgärd och inte efter någon ”så gör vi alltid”-praxis med utländska medborgare, skriver Mats Bergh, advokat.

En misstänkt skall betraktas som oskyldig till dess att motsatsen bevisats. Trots detta kan misstänkta häktas under utredningstiden även när bevisningen inte når upp till de beviskrav som gäller för fällande dom i brottmål.

Häktningsinstitutet har fog för sig, är viktigt och i många fall nödvändigt. De vanligaste häktningsskälen är att undvika att en misstänkt fortsätter med brottslig verksamhet eller förstör bevis. Häktningsinstitutet medger således, rätt hanterat, skydd för brottsoffer och möjlighet att säkra bevisning.

De krav som kan ställas på myndighetsutövning i allmänhet är att denna skall ske snabbt och effektivt. I de fall en misstänkt häktas föreligger ett särskilt skyndsamhetskrav. Polis och åklagare skall därmed prioritera utredningen för att den antingen skall läggas ner eller åtal väckas inom tid som domstolen bestämmer. Domstolen har en särskild skyldighet att övervaka att så sker.

A$AP Rocky har av Stockholms tingsrätt häktats som på sannolika skäl misstänkt för misshandel. Vad som hänt framgår delvis av publika filmer. En misstänkt misshandel i sig ger inte en automatisk grund för att häkta A$AP Rocky.

Det krävs dessutom i detta fall att A$AP Rocky avviker eller på något annat sätt undandrar sig lagföring eller straff. Det är uppenbart att en artist på turné avviker, vilket dock inte är samma sak som att rättssystemet i slutändan inte kan nå denna världskända artist för delgivning av eventuell kallelse till rättegång eller att han med automatik aldrig kommer infinna sig, trots möjligheten för amerikanska staten och svenska staten att samarbeta i saken.

För att A$AP Rocky slutligen ska häktas krävs dessutom att åtgärden är proportionerlig. ”Häktning får ske endast om skälen för åtgärden uppväger det intrång eller men i övrigt som åtgärden innebär för den misstänkte eller för något annat motstående intresse.”, som det anges i 24 kap 1 § Rättegångsbalken.

Proportionalitetsregeln ger sålunda uttryck för att minsta möjliga tvång ska användas för att nå det avsedda syftet och innebär samtidigt en erinran om att tvångsmedlet får användas endast om syftet med åtgärden inte kan tillgodoses genom mindre ingripande åtgärder.

Tvångsåtgärden ska alltså i fråga om art, styrka, räckvidd och varaktighet stå i rimlig proportion till vad som står att vinna med åtgärden.

Tillämpningen av bestämmelserna bör ske återhållsamt och med allt större restriktivitet ju lindrigare brott det är fråga om.

Åklagaren var således inte skyldig att begära A$AP Rocky häktad. Tingsrätten har haft att göra en proportionalitetsbedömning. Å ena sidan har risken för att A$AP Rocky skulle avvika och därmed försvåra lagföring bedömts i ena vågskålen.

Det bör påminnas om att häkta något för att det är bekvämt för polis och åklagare ur ett utredningsperspektiv inte är en laglig grund. Å andra sidan har frågan om de enorma kostnader och uteblivna intäkter som en häktning medför för A$AP Rocky och tredje man, på marginalen möjligen också att händelsen synes ha föregåtts av en provokation, bedömts.

Stockholms tingsrätts beslut får nog anses vara i enlighet med praxis ”hur vi alltid brukar göra”, när utländska medborgare misstänks för brott.

Det är dock sällan som proportionalitetsbedömningen hamnar så i blixtbelysning och i grunden också definierar vår rättsstat samt med vilken måtta maktmedlen skall användas. Häktningsyrkandet i detta fall hade på goda grunder kunnat avslås som oproportionerligt.

Fortsättning lär följa och om utredningen mot A$AP Rocky framöver läggs ner eller åtalet ogillas kommer oerhört intressanta skadeståndsfrågor att aktualiseras. Även då kommer proportonaliteten i statens myndighetsutövning att aktualiseras.

Om debattören

Mats Bergh, advokat

Stöd Nyheter Idag

Hej.

Det är många som likt dig läser Nyheter Idag.

Till skillnad från många av våra konkurrenter tar vi inte emot något presstöd eller deltar i statligt finansierade projekt (Faktiskt.se). Det gör oss mer oberoende. Samtidigt är vi frivilligt medlemmar av det pressetiska systemet.

Att vi inte har något statligt stöd innebär att vi själva bestämmer över vårt innehåll. Att vi själva bestämmer vilka frågor vi ska bevaka och att de vi står till svars för är våra läsare. Därför kan vi också utmana och pressa politiker, vi kan granska de frågor som vi tror att våra läsare anser är angelägna.

För att klara av det här behöver vi ditt stöd. Med en prenumeration på 69 kronor i månaden eller 349 kronor halvår, blir du en av dem som bidrar till att vi kan fortsätta med vår journalistik, fortsätta vara ett alternativ till SVT, SR och andra traditionella medier. Klicka på länken, det går snabbt och du gör en stor insats för oberoende journalistik. Tack.

Bli PLUS-medlem.

Innehållet som publiceras på Nyheter Idag omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Nyheter Idag