MED Stockholm: Hjälp Sveriges småföretagare bygga Sverige starkt igen

Fredrik Wilkens överst, Thomas Lassen Foto: Privat
  • Torsdag 9 apr 2020 2020-04-09
E-post 134

Massarbetslöshet, konkurser och kapitalförstöring på en skala vi aldrig sett tidigare. Vi riskerar att förlora vad generationer har byggt upp på bara några få månader om inte kraftigt stöd sätts in mycket snart. Det måste också göras på ett smart och effektivt sätt för att nå fram till de tiotusentals småföretagare som nu hänger på repen, skriver Fredrik Wilkens och Thomas Lassen, Medborgerlig Samling i Stockholm.

Sverige befinner sig i det mest utmanande ekonomiska läget i modern tid. Vi står inför massarbetslöshet och riskerar dessutom en kapitalförstöring på en i modern tid aldrig tidigare skådad skala. Kapitalförstöring är en ofrånkomlig konsekvens av att sätta livskraftiga bolag i konkurs. De värden som riskerar att förloras permanent är värden som skapats av en kombination av väl fungerande kundlösningar, upparbetade marknader, inarbetade varumärken, väloljade logistiklösningar och, inte minst, kunnig och engagerad personal.

Till följd av den djupfrysning som drabbat stora delar av Sveriges ekonomi, riskerar vi en massiv utslagning av småföretagare, som står för 4 av 5 av Sveriges arbetstillfällen. Krisen är akut och kräver okonventionella lösningar, som dessutom är praktiskt genomförbara i ett snävt tidsperspektiv. I syfte att minimera utslagning av livskraftiga företag och därmed dels rädda jobb, dels förbättra förutsättningarna för återhämtning efter krisen, föreslår vi att småföretag ges möjlighet att frigöra kapital som i dagsläget är bundet.

Vi föreslår att ALMI, statens riskkapitalbolag, tillförs medel för att ge småföretagare möjlighet att under en begränsad period på sex månader, rikta nyemissioner av aktier till ALMI. Småföretagarna ges möjlighet att välja omfattning på en nyemission, som mest upp till 49% av kapitalet och rösterna i bolaget. Valfriheten ger småföretagaren möjlighet att själv anpassa utnyttjandet av stödet efter företagets behov.

Värdering av nyemitterade aktier föreslår vi baseras på en schablon av deklarerad omsättning och vinst. Företag ges möjlighet att välja mellan två metoder för värdering av bolaget:

• 5 gånger genomsnittet av tre års deklarerade vinst före skatt
• 0,25 gånger genomsnittet av tre års deklarerad omsättning.

Åtgärden innebär att småföretagaren kan frigöra medel som motsvarar upp till 1,5 månads normal försäljningsintäkt. De frigjorda medlen ger småföretagaren frihet att hantera sina åtaganden under krisen och minskar risken för konkurs.

Bolag som utnyttjar stödet ges rätt att vid valfri tidpunkt återköpa aktierna från ALMI till samma pris som gällde vid nyemissionen. Det innebär att bolaget inte belastas med någon kostnad för åtgärden. Har bolaget inte utnyttjat hela sin återköpsrätt inom tre år från emissionstillfället, ska ALMI avsluta åtgärden genom att sälja kvarvarande aktier till högstbjudande. Vi säkerställer på så vis en tydlig bortre parentes för åtgärden.

För att säkerställa att de medel som skattebetalarna på detta vis tillskjuter småföretagare får avsedd effekt, förbinder sig existerande aktieägare i samband med emissionstillfället att inte godkänna utdelningar i bolaget förrän bolaget återköpt samtliga aktier som emitterats till ALMI.

Efterlevnad av åtagandet säkerställs genom borgen av samtliga existerande ägare med aktieägande överstigande 20 procent av bolagets utestående kapital.

En ytterligare avsedd effekt av att existerande aktieägare inte tillåts ta utdelning ur bolaget, är att få småföretagare att prioritera återköp av aktierna från ALMI. På så vis skapas ett ekonomiskt incitament för snabb återbetalning av stödmedel till skattebetalarna.

Samtliga aktiebolag med deklarerad årsomsättning understigande 1 miljard kronor och minst tre års deklarerad verksamhet föreslås omfattas av stödet. Bolag vars aktier är upptagna för handel på börs undantas från stödet.

Vi behöver alla hjälpas åt för att rädda jobb och undvika kapitalförstöring. Vi måste redan nu fundera på hur vi skapar förutsättningar för återhämtning när pandemins negativa ekonomiska effekter ebbat ut och ekonomin ska återstartas. Vårt förslag räddar jobb och skapar förutsättningar för Sveriges småföretagare att överleva krisen och bidra till återuppbyggnaden av Sveriges ekonomi.

Om debattörerna

Thomas Lassen
Entreprenör, styrelsemedlem Medborgerlig Samling distrikt Stockholm

Fredrik Wilkens
Entreprenör, styrelsemedlem Medborgerlig Samling distrikt Stockholm

Innehållet som publiceras på Nyheter Idag omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Nyheter Idag