Nu måste högern ta itu med migrationens baksidor på allvar

Nima Rostami Foto: Nyheter Idag/FT bild
  • Måndag 14 nov 2022 2022-11-14
E-post 522

”Det svenska folket har röstat fram en högermajoritet för att de ska genomföra stora övergripande reformer för att bemöta utmaningar som den demografiska förändringen har åstadkommit” skriver Nima Rostami, advokat och debattör.

Sverige har under de senaste fyra decennierna genomgått en omfattande demografisk förändring. Lagstiftningsarbetet har däremot stagnerat och präglats av en mentalitet som inte är förenligt med den rådande verkligheten.

Förändringen har genomdrivits av invandring från länder med en extremt annorlunda kultur präglad av odemokratisk tradition och patriarkala strukturer. Nu har denna förändring nått en brytpunkt där gigantiska utmaningar har uppkommit, bland annat i form av välfärdsbelastning, säkerhetshot och kriminalitet av systemhotande slag.

Sverige behöver genomgå nödvändiga reformer och tyngdpunkten ska givetvis ligga vid migrationsregelverket. I en rättsstat är utlänningars illegala vistelse i riket ohållbart. Inte heller är repatriering av migranter som innehar permanent uppehållstillstånd förenligt med rättsstatliga principer. Pull-faktorer måste avskaffas och effektiva mekanismer för att verkställa utvisningsbesluten, måste tas fram.

Enligt Migrationsverkets statistik avslogs under perioden 2018–2021 minst 50 procent av alla asylärenden. Enligt 2017 års identitetsutredning har det beräknats att mellan 20 000 och 50 000 personer vistas utan tillstånd i Sverige och att antalet ökar (SOU 2017:93). Migrationsverket bedömer att endast en dryg tredjedel av de 55 000 återvändandeärenden under åren 2020–2022 kommer att avslutas genom att personen återvänder självmant.

Myndigheten bedömer att 31 000 ärenden kommer att överlämnas till Polismyndigheten, antingen för att personen avvikit eller för att beslutet ska verkställas med tvång. Av dessa beslut bedöms färre än 13 000 verkställas med tvång.

Återvändandeverksamheten och verkställighetsarbetet är båda ineffektiva. Å andra sidan preskriberas ett utvisningsbeslut efter fyra år, detta försvårar verkställighetsarbetet ytterligare. Detta ovanligt destruktiva fenomen har hittills inte tagits på större allvar.

Sedan december 2008 består större delen av migrationen till Sverige av arbetskraftsinvandrare. Årligen beviljats minst 30 000 uppehållstillstånd. Lagen om arbetskraftsinvandring skulle attrahera högutbildad arbetskraft och främja landets konkurrenskraft. Lagen ledde istället till omfattande fusk, exploatering av arbetskraft, de facto asylinvandring och attraherade istället lågutbildade arbetskraft företrädesvis i servicebranschen utan försörjningskrav för familjemedlemmar.

Till och med teologiska staters utsända har tillåtits få arbetstillstånd för att propagera för politisk islam. Hittills har knappt 40 procent av dessa beviljade arbetstillstånd haft fördjupade högskolekompetenser eller motsvarande.

För att implementera Tidöavtalet med bland annat översynen av pull-faktorer, migrations- och kriminallagstiftning behövs oväldiga tjänstemän. Behovet är stort och nödvändigt såväl inom lagstiftningsprocesser som inom våra myndigheter. Regeringen måste utnyttja sin befogenhet och tillsätta nyckelpersoner i olika myndigheter vilka kan ta fram mekanismer för att implementera Tidöavtalet.

Det svenska folket har röstat fram en högermajoritet för att de ska genomföra stora övergripande reformer för att bemöta utmaningar som den demografiska förändringen har åstadkommit.

Om debattören

Nima Rostami är advokat och debattör.

Innehållet som publiceras på Nyheter Idag omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Nyheter Idag