Rostami: Den nya migrationslagen har misslyckats

Nima Rostami Foto: Nyheter Idag/FT bild
  • Torsdag 10 feb 2022 2022-02-10
E-post 292

Sveriges migrationslagstiftning har aldrig någonsin varit lika instabil, oförutsägbar och därmed rättsosäker som den är idag. Kraven för permanent uppehållstillstånd är ineffektiva, oförutsägbara och innebär omfattande och återkommande handläggning av ärenden, skriver Nima Rostami.

Sedan den 20 juli 2021 gäller en ny migrationslag. Den nya lagen bygger egentligen på den tillfälliga lagen som gällde juli 2016–juli 2021. Den tillfälliga lagen var ett svar på den stora migrationsinströmningen 2015–2016.

Lagändringen var tänkt att åtstrama asyl- och anhöriginvandringen men den har inte medfört den önskade effekten. I stället har den medfört hög arbetsbelastning med återkommande uppehållstillståndsprocesser för olika migrationsmyndigheter.

Å ena sidan har tillfälligt uppehållstillstånd även för asylmigranter införts. Å andra sidan har kriterierna för synnerligen ömmande omständigheter utvidgats med humanitära skäl för att omfatta fler personer än tidigare. Humanitära skäl innebär att den som vistas legalt under en längre period i Sverige och rotar sig i det svenska samhället bör beviljas uppehållstillstånd.

För att erhålla permanent uppehållstillstånd krävs numera särskilda krav, huvudmomentet är försörjningskravet. I det fall en asylmigrant efter tre år med tillfälligt uppehållstillstånd inte kan försörja sig, beviljas denne ett fortsatt tillfälligt uppehållstillstånd utan att det tidigare åberopade skyddsbehovet omprövas. Barn är undantagna från försörjningskravet. I en familj med barn beviljas barnet efter tre år permanent uppehållstillstånd men föräldrarna kan endast erhålla fortsatt tillfälligt uppehållstillstånd.

När kraven för ett permanent uppehållstillstånd inte uppfylls finns således inga planer annat än att bevilja fortsatt tillfälligt uppehållstillstånd, tills utlänningen någon gång erhåller permanent uppehållstillstånd. Lagen reglerar således inte en bortre gräns för tillfälligt uppehållstillstånd i det fall asylmigranter inte kan blir självförsörjande.

I samband med den senaste lagändringen hävdade regeringen att det finns ett behov av en migrationslag som ska vara hållbar och inte väsentligen avvika från regelverken i andra EU-länder. Regeringens ambition var att regelverket bland annat skulle vara humant, rättssäkert, effektivt och värna asylrätten. Lagens innehåll lever dock inte upp till ambitionen.

Sveriges migrationslagstiftning har aldrig någonsin varit lika instabil, oförutsägbar och därmed rättsosäker som den är idag. Kraven för permanent uppehållstillstånd är ineffektiva, oförutsägbara och innebär omfattande och återkommande handläggning av ärenden.

Det är dessutom lätt att fuska till sig ett permanent uppehållstillstånd. Språkkravet samt krav på samhällskunskap tillämpas inte heller. Syftet med införandet av humanitära skäl, är med tanke på huvudmålet i lagstiftningen irrelevant.

Först skärper regeringen kravet, sedan införs en säkerhetsventil för de som inte klarar av lagskärpningen och som i längden kan beviljas uppehållstillstånd. Detta innebär egentligen att man planar ut permanent uppehållstillstånd snarare än stramar åt asylmigrationen till Sverige.

Den nya ordningen medför att personer i betydligt större omfattning än tidigare och under en längre tid kommer att vistas i Sverige med tidsbegränsade uppehållstillstånd. En omprövning av skyddsskälen av tillfälliga uppehållstillstånd kommer därför inte på fråga. De som stannar längre tid med tillfälligt uppehållstillstånd i Sverige tenderar givetvis att rota sig i det svenska samhället och dessa kan komma att beviljas uppehållstillstånd på grund av humanitära skäl.

Detta synsätt upplevs knappast optimalt och öppnar även upp för godtyckliga bedömningar. Den nya lagen borde kombineras med en bortre gräns för tillfälligt uppehållstillstånd, annars är det meningslöst och ineffektivt att införa tillfälligt uppehållstillstånd för asylmigranter.

Om debattören

Nima Rostami är advokat och debattör.

Innehållet som publiceras på Nyheter Idag omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Nyheter Idag