Prenumerationsvillkor

Senast uppdaterad: 2024-05-30

UPPDATERING: Sedan 2024-05-30 gäller nya nya priser för prenumeration på nyheteridag.se. Priset för halvårsprenumeration är 499 SEK inklusive mervärdeskatt och för helårsprenumeration är priset 998 SEK inklusive mervärdeskatt. För månadsprenumeration debiteras 89 SEK per månad.

Här finner du avtalsvillkoren för prenumerationstjänster på sajten nyheteridag.se. Villkoren kan komma att uppdateras och de nya villkoren presenteras då på nyheteridag.se. Ändringar i villkoren blir gällande mot dig som prenumerant 30 dagar efter det att de nya villkoren publicerats på nyheteridag.se, om du inte meddelar oss skriftligen inom dessa 30 dagar att du motsätter dig uppdateringen. Ett sådant meddelande har samma verkan som en uppsägning av prenumerationen inför ny avtalsperiod (se nedan under ”Uppsägning av prenumeration”), om vi inte kommer överens om någonting annat.

Om Nyheter Idag

Publicism NITEK AB, 5590594239, driver internet-publikationen Nyheter Idag (www.nyheteridag.se) och är din avtalspart. Du kan nå oss via epost till [email protected].

Ytterligare kontaktinformation kan i framtiden stå att finna på vår webbplats www.nyheteridag.se

Tjänsten

När du blir digital prenumerant på Nyheter Idag får du tillgång till så kallade ”PLUS-artiklar”, hädanefter kallad PLUS-tjänst. De artiklarna är endast möjliga att läsa för prenumeranter.

Innehållet i PLUS-artiklar kan utgöras av både text, bilder och videoklipp. För att du som prenumerant ska kunna ta del av PLUS-artiklar krävs att du är inloggad på nyheteridag.se.

Det finns tre abonnemangsformer för att ta del av PLUS-artiklar. Den första är betalning för helår och förnyas automatiskt när innevarande abonnemangsperiod löper ut om inte du som kund valt att avbryta prenumerationen. Den andra formen för abonnemang gäller i sex (6) månader och förnyas automatiskt halvårsvis om du som kund inte valt att avbryta prenumerationen.

Den tredje abonnemangsformen förnyas månadsvis fram till dess att du som kund väljer att avbryta prenumerationen.

Behandling av personuppgifter

Genom att godkänna det här avtalet ger du ditt medgivande till att Publicism NITEK AB sparar de personuppgifter som du lämnar till oss. Du godkänner även att Publicism NITEK AB med leverantörer och samarbetspartners i framtiden kan komma att kontakta dig med erbjudanden som vi tror att du kan vara intresserad av. Vidare godkänner du att vi uppdaterar din folkbokföringsadress automatiskt inför varje ny abonnemangsperiod.

Du har enligt 26 § personuppgiftslagen (1998:204) rätt att gratis, en gång per kalenderår, via epost få besked om vilka personuppgifter om dig som vi behandlar och hur vi behandlar dessa. Du har också rätt att enligt 28 § personuppgiftslagen begära rättelse i fråga om personuppgifter som vi behandlar om dig.

Priser och betalning

I de priser och avgifter som anges på nyheteridag.se ingår eventuell mervärdeskatt om inte annat anges.

Betalning sker med kort, exempelvis Mastercard eller Visa. När abonnemang tecknas för första gången lämnas kortnummer och uppgift om kortets giltighetstid. Vid automatisk förnyelse av abonnemanget (se ovan under ”Tjänsten”) debiteras du det vid den aktuella tidpunkten gällande abonnemangspriset för den nya perioden, och summan dras från ditt kort automatiskt. Genom din beställning av abonnemang och betalning via kort godkänner du således att Publicism NITEK AB på nytt, i samband med automatisk förnyelse av abonnemanget, drar en summa från ditt kort motsvarande aktuellt abonnemangspris för en ny period.

För äldre prenumeranter som fortfarande betalar via faktura gäller att betalningsfristen uppgår till 14 dagar efter faktureringsdagen. Vid försenad betalning tar vi ut en påminnelseavgift om 60 kronor och vid inkassoåtgärd tillkommer en inkassoavgift om 180 kronor, allt enligt lag (1981:739) om ersättning för inkassokostnader m.m. Därutöver har vi rätt att debitera dröjsmålsränta med 15 procent på årsbasis på belopp som inte är betalda inom 14 dagar från faktureringsdagen. Upplupen dröjsmålsränta kan komma att faktureras vid nästa ordinarie faktureringstillfälle eller i samband med att avtalet löper ut.

Återbetalning medges inte när en prenumeration sägs upp i förtid och ångerfristen om 14 dagar enligt lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler har löpt ut (se nedan). Utebliven betalning gäller inte som uppsägning av avtal.

Uppsägning av prenumeration

Samtliga prenumerationer är löpande och gäller tillsvidare om inget annat uttryckligen anges. Det betyder att din prenumeration vid utebliven uppsägning förnyas automatiskt för en lika lång avtalsbindningstid som den bindningstid som du har avtalat om vid beställningen.

Uppsägning av prenumeration måste ske senast fem arbetsdagar innan innevarande avtalsbindningstid löpt ut.

För att avbryta prenumeration skickar du e-mail till [email protected] och uppger namn, telefonnummer, adress och den email som du använt för att registrera din prenumeration.

Leverans av tjänsten

För att ta del av våra tjänster förutsätts att du har teknisk utrustning för att kunna ta del av webbplatsen nyheteridag.se på ett tillfredsställande sätt. Det kan vara genom dator, surfplatta eller mobiltelefon med internetuppkoppling. Genom att teckna prenumeration förutsätts att du redan tagit del av sådant innehåll som är gratis och att din tekniska utrustning därmed fungerar tillfredsställande för att ta del av innehållet på webbplatsen nyheteridag.se.

Reklamation

Om du av någon anledning inte är nöjd med en tjänst från oss eller av annan anledning vill reklamera, kan detta göras under förutsättning att reklamationen sker inom skälig tid. Om du inte reklamerar inom skälig tid kan du förlora rätten till ersättning.

Reklamation kan göras via epost till ovan angiven adress. Om du genom din reklamation önskar nedsättning av priset för vår tjänst eller hävd prenumeration måste detta anges i din reklamation. Även andra former av yrkanden måste tydligt framgå. Kommer vi inte överens kan du vända dig till Allmänna reklamationsnämnden (ARN) eller till allmän domstol för att din sak prövad.

Ångerrätt

Om du tecknar prenumeration som privatperson har du rätt att ångra ditt köp. För att ångra digital prenumeration på PLUS-tjänst ska detta meddelas inom 14 dagar från det att du beställt tjänsten. Vi rekommenderar dig att använda Konsumentverkets blankett för att ångra köp, den finner du på www.konsumentverket.se.

Blanketten scannar du sedan och skickar via email till [email protected]. Om du väljer att ångra dig på annat sätt måste ditt meddelande till oss innehålla sådan information så att vi enkelt kan identifiera dig. Sådan information är det namn, email och telefonnummer som angetts när prenumerationen beställdes. Meddelandet måste alltid innehålla en uttrycklig begäran om att du vill utnyttja ångerrätten. En ofullständig eller otydlig begäran kan inte kompletteras när ångerfristen har löpt ut.

För näringsidkare gäller inte någon ångerrätt.

Tvist

Eventuell tvist med anledning av detta avtal ska avgöras i vid Stockholms tingsrätt som första instans. Som kund kan du även vända dig till Allmänna reklamationsnämnden (ARN) för att få en inledande oberoende bedömning av en tvist. Om en prövning i ARN uteslutande avser frågan om återbetalning av priset för en prenumeration förbinder vi oss att återbetala det belopp till dig som ARN beslutar.

Mer från Nyheter Idag