Ritningar på tusentals svenska militärbyggnader har lämnats ut till Kina – Allt pekar på skyddsobjekt

Foto: Wikimedia Commons
  • Söndag 20 aug 2017 2017-08-20
E-post 11604

SVERIGE Ritningar om mellan två och tre miljoner kvadratmeter militärbyggnader har lämnats ut till Kina i samband med en upphandling av Fortifikationsverket. Flera omständigheter tyder på att militära skyddsobjekt ingår i ritningarna. Men något svar på frågan om skyddsobjekt har Nyheter Idag ännu inte fått. ”Det är lätt att det blir missförstånd när man bara skriver svar på dina specifika frågor”, förklarar Fortifikationsverkets kommunikationschef Greta Stridsman i ett mejl till Nyheter Idag.

  • Nyheter Idag avslöjar: Ritningar på 2400 militära fastigheter har lämnats till utlandet
  • Över två miljoner kvadratmeter militära byggnader
  • Valde billigaste anbudet – Underentreprenören är ett kinesiskt företag
  • I ritningarna ingår orter som Såtenäs, Luleå och Ronneby
  • På samtliga orter äger Fortifikationsverket skyddsobjekt

Uppdatering: Efter att den här artikeln publicerats bekräftar Fortifikationsverket att skyddsobjekt ingår i det ritningsunderlag som lämnats ut till Kina. Läs mer här!

Nu kan Nyheter Idag avslöja att ritningar om över två miljoner kvadratmeter av Fortifikationsverkets fastigheter har lämnats ut till utlandet. Det visar en granskning som Nyheter Idag arbetat med under sommaren. Flera omständigheter pekar på att skyddsobjekt ingår i ritningsunderlaget, byggnader som enligt lag är förbjudet för obehöriga att beträda och i flera fall förbjudet att fotografera eller avbilda.

Fortifikationsverkets största kund är försvarsmakten. De hyr även ut fastigheter till Försvarets materielverk (FMV), Försvarets radioanstalt (FRA) och Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI). Det berättar Fortifikationsverkets generaldirektör Urban Karlström i podden Fastighetsradion.

– Fortifikationsverkets uppdrag är att sköta fastigheter och anläggningar för försvarssektorn. Det är helt inriktat på försvarssektorns behov, säger han.

Byggnader för andra ändamål än försvarsverksamhet ska inte Fortifikationsverket äga i sitt bestånd. ”När Försvarsmakten säger upp ett avtal med oss är det vår uppgift att avyttra fastigheten”, berättar Fortifikationsverket på sin egen hemsida.

Ritningar på över två miljoner kvadratmeter fastigheter digitaliserades

Den 16 maj 2012 bjuder Fortifikationsverket in anbudsgivare att delta i en upphandling ”avseende tjänster för förädling av förvaltningsinformation”. I inbjudan till upphandlingen anger Fortifikationsverket att fastigheternas totala yta uppgår till ”2-2,5 miljoner kvm” bruttoarea. Arbetet med ritningarna går ut på att konvertera äldre ritningar till nyare, digitalt format.

I Såtenäs, där flygbasen F 7 är belägen, har Fortifikationsverket digitaliserat ritningar om 100 000 kvadratmeter. För Ronneby, där F 17 Kallinge är beläget, har ritningar om 70 000 kvadratmeter fastigheter lämnats ut. I Luleå, där flygbasen F 21 ligger, har det lämnats ut ritningar på fastigheter om 170 000 kvadratmeter. Det är samtliga i dag aktiva militära flygflottiljer i Sverige.

Upphandlingen omfattar cirka 2400 av totalt cirka 6000 byggnader i det öppna beståndet.

Kinesisk underleverantör

Den lilla koncernen ”Åkej AB” i Skåne lämnar det billigaste anbudet och vinner upphandlingen 2012. Ritningsunderlaget omfattar ”ett antal olika medier så väl på fysiska som digitala ritningar samt i olika förvaltningssystem”. Arbetet med ritningarna sker enligt en leveransplan under 2012 och 2013.

När Nyheter Idag begär ut det vinnande anbudet från Fortifikationsverket redovisas allt i dokumenten utom en detalj som är överstruken. ”Anbudsgivaren har begärt sekretess i punkt 5 i anbudsformuläret och den delen är därför maskad”, skriver kommunikationschefen Greta Stridsman i ett mejl till Nyheter Idag.

Bakom maskeringen döljer sig namnet på ett kinesiskt företag som är underleverantör till Åkej AB. För att veta vem underleverantören är krävs att frågan om sekretess hävs, vilket kräver en överklagan till Fortifikationsverkets juridiska avdelning och i nästa steg till Kammarrätten.

Det kinesiska företaget har i sin roll som underleverantör utfört arbete med samtliga ritningar i upphandlingen, något som Fortifikationsverket bekräftar. Det omfattar ungefär 2600 byggnader av totalt cirka 6000 som Fortifikationsverket har i sitt öppna bestånd, där det kinesiska företaget konverterat ritningarna.

Säkerhetsanalysen är sekretessbelagd – Vidtog ”försiktighetsåtgärd”

Av underlagen till upphandlingen beskrivs tre kategorier av fastigheter där ritningar lämnats ut. Kategorierna är Lager, Kontor och ”Blandat”. Den senare kategorin beskrivs i anbudet som av ”komplexare karaktär” än föregående kategorier. I den kategorin ingår känsliga fastigheter som kaserner och verkstäder. Av anbudet framgår att kategorin ”Blandat” uppskattas omfatta 750 000 kvadratmeter.

I samband med upphandlingen har det genomförts en ”säkerhetsanalys”. Men vad den säkerhetsanalysen visar får vi aldrig veta, det är en sekretessbelagd handling.

Resultatet av säkerhetsanalysen landar emellertid i att information om fastigheters geografiska placering tas bort från ritningarna. Även information som beskriver fastigheternas användningsområde har strukits. Stridsman skriver i mejlväxlingen att den åtgärden var ”en försiktighetsåtgärd”. Vidare redogör hon hur det gått till när ritningarna lämnats ut till Åkej AB som i sin tur skickat det vidare till Kina.

”Det finns ingen förteckning över vilka byggnader/lokaler som digitaliserades eftersom vi hanterade detta genom ett system där respektive ritning fick ett fiktivt nummer och där vi efter återleverans från leverantören har raderat filen med de fiktiva numren. Detta arbete hanterades helt inom Fortifikationsverket. Åkej:s dotterbolag Informationsbyggarna eller underleverantören (som har arbetat med digitaliseringen av ritningar) har inte fått varken någon förteckning eller vetskap om vilka byggnader det är som har digitaliserats”, skriver hon.

”Enkelt att kartlägga var fastigheterna finns”

De försiktighetsåtgärder Stridsman beskriver ifrågasätts av en källa till Nyheter Idag med god insyn i det svenska försvaret. Källan är djupt kritisk till hur Fortifikationsverket hanterat upphandlingen och förklarar att myndighetens ”försiktighetsåtgärder” i praktiken är verkningslösa.

– Med hjälp av tjänster som Google Maps kan man med enkelhet hitta var i Sverige en fastighet finns. Har man ritningen känner man till både mått och form av en byggnad. Det där är enkelt att kartlägga, säger källan.

Källan förklarar att en ritning i sig även ger information om typ av användningsområde för en fastighet.

– Kombinerat med att man kan räkna ut den geografiska placeringen blir det enkelt att räkna ut vad varje fastighet används till. Även olika kapaciteter för respektive fastighet framgår av en ritning.

En stor del av Fortifikationsverkets fastighetsbestånd är skyddsobjekt. För många militära skyddsobjekt gäller att det är förbjudet att fotografera eller avbilda fastigheten, något som även är sanktionerat med fängelsestraff. En ritning är per definition en avbildning av en fastighet, understryker källan som menar att Fortifikationsverkets hantering kan vara brottslig.

– Det är en irreparabel långsiktig skada. Främmande makt ska inte ha den här informationen på en sådan detaljnivå. Verkstäder och lager brukar normalt vara skyddsobjekt. Jag vore mycket förvånad om det i underlaget, som omfattar miljontals kvadratmeter, inte skulle finnas ett enda skyddsobjekt. Det förefaller för mig vara omöjligt.

+PLUS Läs alla dokument från Fortifikationsverket – Tusentals ritningar lämnades ut till Kina

Kan ej svara om ritningar på militära skyddsobjekt lämnats ut till Kina

De fastigheter Fortifikationsverket äger delas upp i ett slutet och ett öppet bestånd. Det slutna beståndet är per definition hemligt. I flera delar av det öppna beståndet, exempelvis Marinbasen i Karlskrona som är allmänt känd, gäller att området är ett skyddsobjekt. Där är det förbjudet att fotografera, avbilda eller dokumentera skyddsobjektet. Så sent som i juni i år rapporterade medier att en chef på Marinbasen dömdes till 12 900 kronor i böter efter att han publicerat bilder på Facebook.

För Fortifikationsverkets fastigheter i Karlskrona har det lämnats ut ritningar till Kina om 150 000 kvadratmeter.

Men Fortifikationsverket kan på fredagen inte svara om ritningar på skyddsobjekt lämnats ut till främmande makt. Däremot föreslår kommunikationschefen att vi gör en intervju med dem på måndag, för att då ta alla frågor på en gång.

”Det är lätt att det blir missförstånd när man bara skriver svar på dina specifika frågor”, förklarar hon i ett mejl.

Ej heller över telefon lyckas vi få ett bra svar på frågan om de militära skyddsobjekten.

– Det jag kan säga på rak arm är att det finns ett öppet bestånd och det finns ett slutet bestånd. Det är två olika saker. Där har vi bara digitaliserat ritningar i det öppna beståndet, säger Greta Stridsman.

Men finns det skyddsobjekt i det öppna beståndet?

– Ja… alltså skyddsobjekt är ett geografiskt avgränsat område. Det kan också vara en enskild byggnad som är ett skyddsobjekt. Det kan det vara.

– Jag kan det här lite för dåligt, så jag måste be någon att hjälpa mig att svara kring skyddsobjekt, vad som gäller.

Men förstår du min fråga? Finns det skyddsobjekt i det öppna beståndet?

– Jag ska ta reda på vad som gäller kring det här, så ska du få ett bra svar på det.

Enligt en förteckning har Fortifikationsverket lämnat ut ritningar på fastigheter i Boden, Uppsala, Enköping, Södertörn, Luleå, Kungsängen, Göteborg, Ronneby, Karlskrona, Såtenäs, Karlsborg, Småland, Revingehed, Skövde och Halmstad.

+PLUS Så mycket militära ritningar har lämnats ut till Kina – Ort för ort

Kina kan ha militära intressen i Sveriges närområde. Så sent som för några veckor sedan samövade Kina och Ryssland i den marina militärövningen ”Joint Sea”. För första gången någonsin ägde den övningen rum i Östersjön.

Nyheter Idag har bokat möte med Fortifikationsverket i Eskilstuna på måndag. Då väntas vi få svar på våra frågor om ritningar på skyddsobjekt lämnats ut till Kina.

Stöd oss Bli PLUS-medlem

Vill du se fler granskningar av svenska myndigheter? Du kan stöda Nyheter Idag genom att bli PLUS-medlem!

Nyheter Idag tar inte emot presstöd. Genom att bli prenumerant hjälper du oss med mer resurser för viktiga granskningar.

Alla artiklar i artikelserien

Innehållet som publiceras på Nyheter Idag omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Nyheter Idag